4 thoughts on “Zippo đồng cổ thời chiến tranh Việt nam âm thanh hay ruột kín xăng tặng kèm đá tiêm – Quà tặng Độc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *