10 thoughts on “Xem 'Sở Kiều truyện' tập 35 và 36: Tiêu Sách là ai mà fans mong chờ đến vậy?

  1. Thích xem lúc tieu sách xuất hien.xrm mãi những đoạn có tieu sách.dong vai cog tử trong sk nhìn đl đang y ghê.rat đẹp trai ..wa nhiên hợp ghe..như cog tử bột vậy.yeu j đâu í.cuu sk khi kiều gặp nạn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *