21 thoughts on “Xe cũ Tây Ninh giá từ 5 Triệu xe đẹp mới cứng bao giấy tờ |Ngố Nguyễn

  1. Mấy thằng mua bán xe cũ vậy đó bán cho nó thì nó chê này chê nọ, nó bán thì trên mây Trung bình mỗi chiếc nó lời 20% mình bị rồi,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *