4 thoughts on “Tiến Độ Thi Công Thực Tế Dự án Đông Tăng Long Ngày 4-11-2019

  1. Chúc mừng chú đã lấy lại những gì đã mất nhé hjhj. Có gắng ra video thường xuyên đi thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *