50 thoughts on “Tiệm bánh Hoàng tử bé 2 – Tập 35 – Tự truyện của Linda

 1. Sao và kevin:🎨📱📚📖
  Pink và lucy:👗💄👠🌂💍
  Lam và andrei:🍖🍤🍗🌭🌮🍕🍟🍝
  San và hoà quân:🍰🎂🍪🍩🍮☕️🍵🍞🍔
  Linda và rosa:💸💷💵💰💳
  Bỉu và bảo:🍵🍵💶
  Vân và mị:💎💎💎💎💎
  Maika và neo:🌅🏖🌹💅🏻✍🏻

 2. Tính cách của từng người :
  San San : 💰💲💵💴💶💷💸💱💳
  Pink : 💄👒👑👗👘👙👠👡👚👜
  Lam : ⌚🎓👓👟👢🎒💼👕👖👔
  Sao : 📗📘📙📚📒📓📕📖📰📑📝
  Số bình chọn của tôi cho từng người :
  San San là số : ☝
  Pink là số : ✌
  Lam là số : 👌
  Sao là số : ✊
  Đó là tính cách của từng người trong nhóm Tiramisu phần 2 đó mọi người à , ai có ý kiến khác thì cho mình biết nhe nhớ thả TYM cho mình nhe nhoa nhoa Tiramisu .

 3. Love you sao sam lam va pink😘😍😻☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻😽😽😽😽😽😽😽

 4. Sao ham ăn giống andrai
  San nấu ăn giỏi giống Hòa Quân
  Pink điệu đà giống Lucy
  Lam cá tính giống Kelvin
  Ai thấy đúng cho mk xin 1like nha

 5. cu te tò chỉ muốn ngủ sớm thế có nghĩa vụ này có thể hiện rõ là có người bảo sao các chú mà sao nó vẫn chưa biết thế mà ko phải đâu ra vậy đó

 6. Chị sao vừa xấu vừa diễn dở nữa Con người gì ai gặp cũng ghét xấu như ma có khi ma con đẹp hơn

 7. 6ygy6tggt6vy6gygy67vy7yg7ygyggy6y6g6g6yby77ygygb6y7yggy77yggy77ygg7y7yg7yggy7g7y7ygygy7h7hyhyhyy7gyh7y77yhyh77hy7yh7hyyhyhyhhy7yh7h7yghy77yhuh7u7yh7uh7yh7yhgyt6g6tgy7y7uiiujoijujojiiiiiijiiiuuuhguby7by7hhuihijhhihiihhiihujijuuihnuiuniihj8jhhnnuhnhb7u7by7bu7ubu7bnuuuun9uionu9nih9nhi8nuhhi9n8ih8ihhu8i9hnuh9nuhn8ijn99inhhi9nu9hn9uhnhu9noiojoh 8gyyg7v7yf7yvt6vf6yfv6tf 7fy 7y fy6 fyf7fvtvfyvf5f f f 5vfftv7fyv8ughu8hunhi8nhi8jhn88hun8nhu8hnuhi8nnh88hn8huhuinn8hu8hubhub8hub8hn8hinji9nnhi9nin9jij9nin9ijnhi9i9mjji i.ijn8hnjimjimjimjo9i
  Uh8y8ytvvt6t7ntr6bvbt5v65bfvb5r6vbvt6nr5vntt7vntf6vn6tvntv6tv7tv7tfv7tv7t7tv7vt7g7gtt5vvt6tv7gy7gygygytygyty6yhyyytesxr drebv5tc5tgv7gbuugvvfuyyuf t7vv7ftf fgu7tfft7 yf7vyf7vy7f7yvfvfy7fvy7fy7v7fyfvy7fy7v7fvyfvyfvy7fvy7fvy8vf6vf68vfvy8fy8tbb8ygg8ybgyb8ygb8ygbgby8
  Uiiunnjinjiu8nn8u80nupmjopolkklh ubhiihbhbuyubugvyvg7yvf8yfv8fyvfvyi8ugvu8gvyf8vy8fvyt8v8yvf6vtffy6t6vrr6vt6t6vt6vvt66tvtv67tv97tvtuv9uvf9uvf9utv997tvt79v97tv87tv8t6v6tvt6f6ftft6tf66ft6tv68vvt68vg68v7tv7tv887vt8vt7tv6tvfyvygguguvgvuvvvvvbbvvvvvvvvugvu8ttuv8yt8tyvvgu88vugu8gvgu8bu8bggub8u8gvuvg8ugvu8vg8ugv8ytv86rc6rc5ce7dtx6rsx6rxs64sz64sz4wz4xw6xrst7dc7ctc7dtfcycyf88ycf8yfctd7cc7td7t6rsbfyc8ycrfycrcy8r68xcryyrc8yrc8ycr8yrcfcy8fycyifvf yiig ihgvfhvyfifvyvfuvfyuf8vufivfuv9utvofvuuvfooutvtuvotvutvu88tuv8tyct uuif ifutvuivu8ttvu9vtu9tvutucctyctytcyvtytyvitvugfuiutviuttciutcyivgucyyrccyriyicr8crytcy8tcytcyctctyrc6cr6tcytcytycytcycffycfcyfcyyfcyfcfyvyficiyffiyciyfcyficiytcyrciiyrcy8rcyifiyfcfyivtyctyctyc8yt8ct8yitvyvf7ft9ftu9f9tuft9u6tv87t8v7tv7tvvt7t7ffffyugytvctiitcyrc8ycyurucyruyrcryc8vyugvugvougvgvuogvuoiuvguvgi8ytcrcycry7cfycyf88ycffyc8vuigovguut9vy8tc8rycry8ccfyuvg8guvi8utvtvu9tvuut8v8utcut9tuc9cfu8iycfiyfcififfiycifcyf8yctcy8yfc88yrr6c88yrc8cry8yrcr8ycr8yc8ryc8ryc8yrcyc8rcfyryc88r 86t6yr8dc86r8dr68dr68rd8dry8dyrty8c8tcy8tcytcy8tcy8ty8cty8cy8ctyufovguootucotcuy9r5x8d8xtdcyiffyci7texcfyycr8yrxrcyty8c8yrxcry8ougciyt8ryxtyc8ycfvgiyitutu8c8ct7tc7tc7r6x6x8ex5e58xrcurctcuo9t7c6rxr68xr68xry8xe5x7wz4w4z4wzwz4wz5crobuvtutituoctiutu8ctuouctiuficy8cr7ex5xrti7tzwdyciyruxxtd7te7xxt7dxtdu5f7t7dctytc8cyt8fty8ft8uctu8fut8uictutcitucotuvooutcotuvtovutouctyiiytccfiycifycifyfciyifycficyfyiciyfccfiyfyiccyr8yricifycifcycifyiyfcicfucfuyficifycfiycifcyicfyfciyfciufcuicfuictuiiutciyfciutcifcyiyfciycfifcyicfyiycfryicriyxiyrxyrxrixyryiriyiyfxiryciyrxyuiyvivyivypivylyivlguvctutcuitucctuctucuticutituictuiciutctocuotucvtuotvououvtotvuuotciutctuocvtuovtuotvuutvouotciutciyrxtez75ze57ez57xeryx8xyr7tezrxyyrxryxy8rxirxttrixuryxydfyxryictucouyftuofidtuiutx8yrxxryiryixitucotcuiyrxyfxu7txetvuytiyuoiytfoyfurx6yt8xy8rxryx8ciyryitcouctyiyiyivyiviyvyviyivyvuuyvyvuyvuyivyivyiyivvyivuctuguguvuvgctucututcutcutctcuutcuygvivyiviyivyiogvoviyvtuooutvituvigvuvgutuvoctuiutciryc8xr68rx68x6r86rx6rxrycitouguvouogouggcuooutcotuctuoctucooutcoutcutcouotctuicuctiuctituciicryiyrcr8cytcutvutuvoutoccfucfufcufcufucufcufcofucotctcuuuujjjjjjjjjjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhugg8b7yv79y8v7t8vt76fr75cr7d5rd5c6r76cr8r68cr6tcyc6t86c8r86rc86xrx8r68x6r86rxxr57r5x7x75rx6r7r6x77x6r7x6rcr76cr6tyut7ot8x7e5c6r8vu8t7yrcyfc8ct7hhhgfcgcgu9u8tc8gcuicgucucufgicgucgiyivuifuuvivguifuovyybyb8b8yygyuyb8yubtyv86vt6r7 xe44sx4syygdtyhijijhyyhbffujkkoooutuiyuttryiooo9thjuthyt

 8. 🍏🍀🍏🍀🍏🍀🍏🍀🍏🍀🍏🍀🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅

 9. San 💰💰💰💲💲💲
  Lam💪💪💪👊👊👊
  Pink 💋💋💋👄👄👄
  Sao📚📚📚📗📗📗
  co ai thay dung ko ?

 10. san san,ten thiec la ngic thao
  ai thich ngoc thao diem danh nao😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇

 11. Sao tâp nào Pink cung mat vai het vay
  😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *