2 thoughts on “Tài Chính Kinh Doanh Sáng 20/11/2019 – VTV1 HD

  1. Bọn VTV là một lũ ngu về tài chính chứng khoán. Đéo biết cái đầu buồi gì về cổ phiếu và cổ phần doanh nghiệp. Đúng toàn một lũ ngu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *