34 thoughts on “Schannel – Trên tay và đánh giá iPhone 5

  1. 2019 ai còn xem 🤣🤣🤣🤣🤣
    Mà ông vinh hồi này nói như kiểu đang đọc kịch bản viết sẵn vậy 🤣🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *