6 thoughts on “Rừng Chưa Thay Lá – Kỳ 1 – Trần Thị Bảo Châu – Mũ Nâu 11

  1. Đã là một con người mà không biết hai chữ vị tha. Cho dù người đó có giàu nhất thế giới hay có tấm lòng bồ tác thị cũng chỉ là một con số 0. Vậy là đủ rồi đấy nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *