4 thoughts on “Revit KT Vẽ chính xác ranh đất từ Bảng thống kê tọa độ góc ranh – Excel, CAD

  1. 6:00 Chỗ này ngược là do theo trục tọa độ 2D của Autocad là "Y" hướng lên trên, "X" hướng qua phải, ngược với tọa độ theo hệ VN-2000 của Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *