Tagged With:

25 thoughts on “Review bá đạo – Bóng bưởi huyền thoại

  1. Lớp tao mấy đứa có quả tenis một lũ mang ra sân đá chiếm hết sân quả bé đá hụt cps thằng rách cả giầy

  2. Nói chung bạn làm phóng sự này chưa biết trọn bưởi làm bóng phải trọn quả non không có múi mới bến có múi dễ vỡ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *