3 thoughts on “Rất trừu tượng, mông lung nếu chỉ dựa vào bằng cấp đánh giá

  1. Ai cũng là tướng tá của quân đội nhân dân, khi mình chửi tướng của họ thì vui vẻ nhiệt tình lắm nhưng khi họ mới chạm đến tạ của mình thì kêu đánh phá quân đội. Chơi khôn thế?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *