4 thoughts on “QUAY CẢNH GHE BẦU KHỔNG LỒ CHỠ RƠM TRÊN SÔNG cảnh quê hương miền tây sông nước

  1. Chở rơm nhẹ hều.thấy kềnh càng tưởng ghê lắm ấy.mực nước lên đến mạng ghe còn khá cao mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *