10 thoughts on “Quần Anh Hội 8 – Tam Giới vs TraiĐấtCảng (Chung Kết)

  1. tam giới nhớ lúc minh còn chơi 5-6 năm trước thường pk vàng cướp lương ỡ tam sơn manh tân..tụi nó thường chữi kêu 3 gà hài kỉ niệm….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *