41 thoughts on “NỔI DA GÀ VÌ LOA TANNOY HAY NHẤT NHÌ THẾ GIỚI

  1. Cám ơn anh cương đả cho tôi thưởng thức nhửng dòng loa của usa tôi rất đam mê sam thanh

  2. Nhạc này ở ngoài gep vào chứ không phải là nó ,nhìn những chiếc đèn đầu ,âm ly có động đậy đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *