18 thoughts on “Nợ Đời – Truyện dài của Hồ Biểu Chánh | Nghe Truyện Xưa

  1. Quá hay quá chẩn khi nghèo thì bị khinh như chó khi giàu rồi nó xum sê nịnh lọt muôn đời xã hội nay là vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *