5 thoughts on “NÂNG CAO CƯỜNG ĐỘ VÀ PHÁT TRIỂN NHÓM CƠ VAI VỚI 7 BÀI TẠ ĐƠN

  1. Cái này làm mẫu chứ nếu tập thực tế của anh chắc phải cộng thêm mỗi quả 10 kg mới gọi là có cảm giác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *