4 thoughts on “Microsoft Word 2016 Bài 13: Trộn thư trong Word (Mail Merge)

  1. Mail của em nội dung ký tự nhiều hơn 255 ký tự cần điền. Thầy giáo có cách nào để viết thêm không ạ.?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *