30 thoughts on “Làm Móng Vuốt trong game Aliens vs Predator bằng Giấy | Predator Blade

  1. Xem xong niệm ra một điều rằng: " mấy ông rảnh rảnh ở nhà thường rất có hoa tay"
    Mà éo hiểu sao mình cũng rảnh mà sao chả có hoa tay gì cả!!🤔🤔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *