12 thoughts on “Khuynh thế độc phi chap 1 – 10 || Xuyên không ||

  1. Nhà văn Nguyễn Ngọc ngạn có y kiến gì về tư tượng của Ts Lê thẩm Dương đang nóng trên văn đàn Viet nam , nhằt lả dối voi giới tre có hoc. Đây là môt con dao 2 lưới cho nền giáo duc VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *