2 thoughts on “Không khí ngày đầu nhận cây tại Triển lãm Ninh Bình.

  1. Bác Hiệu với bác Trung song kiếm hợp bích tốt nhỉ. Anh em phối hợp quay rất hay. Mỗi người một phong cách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *