3 thoughts on “Khắc phục MATHTYPE thành ô vuông

  1. Các công thức đều hiển thị được, nhưng khi đánh ký hiệu tập hợp các số N, Z, Q, R thì lại hiển thị ô vuông là sao bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *