6 thoughts on “Kế Hoạch Giảm Cân – Tập 2

  1. Chương trình theo kiểu thay đổi thói quen ý, dù có giảm được cân mà thói quen không đổi cũng sẽ như không

  2. Trương Thiên Ái đẹp quá, nỗ lực nữa. Đúng là đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *