4 thoughts on “HANAM – Hình hiệu Đài PT TH Hà Nam

  1. Mình có kiểu chơi chữ sau: Chữ "Hà" có nghĩa là Hà Giang (HGTV), Hà Nội (HanoiTV), Hà Tĩnh (HTTV); còn chữ "Nam" có nghĩa là Nam Định (NTV), Quảng Nam (QRT); ghép lại thành chữ Hà Nam (HANAM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *