1 thought on “Hàm lấy phần nguyên INT và Hàm chia lấy phần dư MOD

  1. Mình nghĩ để đếm ngày trong excel chúng ta nên lấy: ("Ngày sau" – "Ngày trước" + 1) thì kết quả mới chính xác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *