4 thoughts on “Gà tơ mới 6 tháng nhưng có cặp cán đỉnh quá | Gà chọi đỉnh cao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *