16 thoughts on “Gà Ô Chân Vàng Hai Hàng Vảy Trơn Vuông Thành Dãnh Giữa Chân

  1. A có ý kiến .e bán thì e nói luôn a e dỡ phải hỏi . Nếu bán thi e cho giá luôn o tiêu dề nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *