8 thoughts on “Doraemon (Tập Đặc Biệt): Tạm biệt Doraemon

  1. quá cảm động quá đi ai cũng nói bậy đây là phần cuối mà 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭👋

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *