4 thoughts on “Đỉnh Tà Xùa (Sơn La) đang bị “băm nát”, chính quyền địa phương ở đâu?

  1. Tin tức nào cũng chỉ thấy quan lộng quyền ăn tiền nhắm mắt làm ngơ , dân có sao tự chịu còn quan từ to đến nhỏ chỉ vơ vét, cứ tình hình này liệu tài nguyên môi trương , cuộc sống giáo dục lành mạnh có tồn tại tiếp đến thế hệ sau ko , lũ chính quyền thối nát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *