2 thoughts on “Địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong excel

  1. Ad cho mình hỏi có cách nào để tạo nhanh địa chỉ tuyệt đối không, mình cứ phải thêm $ hơi mất công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *