2 thoughts on “Cờ Lê Đa Năng Makita

  1. Sao bạn không giới thiệu cỡ các đầu tuýp đi kèm để người xem thêm thông tin trước khi đặt mua?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *