6 thoughts on “Chuyển tọa độ quốc gia về tọa độ công trình (Giả định)

  1. Nếu xảy ra tình trường hợp có để tọa độ âm. Thì có làm sao không ạ? Vui lòng Bác chỉ giúp!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *