12 thoughts on “Chuyện ngày xưa – Lọ nước thần

  1. Hay quá,vui nhất là cái lúc mà chú Thành Lộc đóng cả hai vai là lính canh và quan đại thần đó !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *