Một bộ phim tài liệu có giá trị tái tạo cuộc đấu tranh giữa người dân miền Bắc và miền Nam Việt Nam cho đến khi thành lập “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cùng với những hình ảnh chưa được công bố. Vào ngày 21 tháng 7 năm 1954, Pháp đã rút khỏi hiệp định đình chiến Genève, nhưng Đông Dương được chia thành hai nước Việt Nam Việt từ Bắc xuống Nam theo vĩ độ 17. Đó là sự khởi đầu của cái gọi là Chiến tranh Đông Dương lần thứ hai (Chiến tranh Việt Nam).

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *