45 thoughts on “Cao thủ câu cá biển bỏ xuống dở lên là 5 con !!!

  1. Đúng là cao thủ thiệt, câu cá bên đó không cần biết con lớn con nhỏ, còn bên này phải biết con nào lấy được, con nào không, luật lệ nhiều lắm

  2. Chỉ có thuyền mói hiểu , biển mênh mông nhường nào. Chỉ có bạn mói biết mình giúp nhau câu cá ra sao?…

  3. Đi biển câu cá thế này thích quá nhỉ? Sóng đánh thế này phải cao thủ lắm mới câu được cá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *