6 thoughts on “Cài đặt AD, DNS, DHCP trên windows server 2012

  1. bạn oi mình làm giống vậy nhưng phân giải tiên miền không đúng bạn à là do lỗi gì vậy

  2. Nếu được ad hướng dẫn thêm bài VPN site to site và Client to site, Cấp quyền chia sẻ dữ liệu, Cài Server dự phòng, Sao lưu và backup dữ liệu tự động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *