32 thoughts on “Cách Trượt Heelys – Giày Trượt 1 bánh gót

  1. có loại hai bánh xe nhưng đều nằm dưới gót ko tại mik thấy có mấy loại hai bánh xe nhưng cái trên cái dưới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *