5 thoughts on “Cách tạo bảng trong excel 2007 đơn giản chi tiết nhất

  1. đoạn cuối gộp lại thành 1ô,nếu k gộp nữa quay trở lại như ban đầu thì làm thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *