27 thoughts on “Cách hái Sầu Riêng Ri 6 già Đi mua về bán lại của thương lái/ CS Cần Thơ HG

 1. https://www.youtube.com/watch?v=hEkZk8dagzQ

  100" Tree Spade(s) for Chase Farms

  DIG DEEPER 2
  BIG LARGE 2
  GET 2

  $ 350 USD HOLE 2M DEEP 2M LARGE WIDE

  $ 350 USD THUNG DAU TOM CANG XANH XAY NHUYEN VO TOM XAY NHUYEN PHA IT NUOC DAU CA LOC XAY NHUYEN VAI CA XAY NHUYEN XUONG CA XAY NHUYEN RUOT CA XAY NHUYEN PHA IT NUOC

  20 GALON THUNG 1 LO DAT XOI

  THUE DAT $ 350 USD

  1 CAY $ 350 USD

  ( $ 1400 USD )

 2. https://www.youtube.com/watch?v=hEkZk8dagzQ

  100" Tree Spade(s) for Chase Farms

  DIG DEEPER 2
  BIG LARGE 2
  GET 2

  $ 350 USD HOLE 2M DEEP 2M LARGE WIDE

  $ 350 USD THUNG DAU TOM CANG XANH XAY NHUYEN VO TOM XAY NHUYEN PHA IT NUOC DAU CA LOC XAY NHUYEN VAI CA XAY NHUYEN XUONG CA XAY NHUYEN RUOT CA XAY NHUYEN PHA IT NUOC

  20 GALON THUNG 1 LO DAT XOI

  THUE DAT $ 350 USD

  1 CAY $ 350 USD

  ( $ 1400 USD )

 3. https://www.youtube.com/watch?v=hEkZk8dagzQ

  100" Tree Spade(s) for Chase Farms

  DIG DEEPER 2
  BIG LARGE 2
  GET 2

  $ 350 USD HOLE 2M DEEP 2M LARGE WIDE

  $ 350 USD THUNG DAU TOM CANG XANH XAY NHUYEN VO TOM XAY NHUYEN PHA IT NUOC DAU CA LOC XAY NHUYEN VAI CA XAY NHUYEN XUONG CA XAY NHUYEN RUOT CA XAY NHUYEN PHA IT NUOC

  20 GALON THUNG 1 LO DAT XOI

  THUE DAT $ 350 USD

  1 CAY $ 350 USD

  ( $ 1400 USD )

 4. https://www.youtube.com/watch?v=hEkZk8dagzQ

  100" Tree Spade(s) for Chase Farms

  DIG DEEPER 2
  BIG LARGE 2
  GET 2

  $ 350 USD HOLE 2M DEEP 2M LARGE WIDE

  $ 350 USD THUNG DAU TOM CANG XANH XAY NHUYEN VO TOM XAY NHUYEN PHA IT NUOC DAU CA LOC XAY NHUYEN VAI CA XAY NHUYEN XUONG CA XAY NHUYEN RUOT CA XAY NHUYEN PHA IT NUOC

  20 GALON THUNG 1 LO DAT XOI

  THUE DAT $ 350 USD

  1 CAY $ 350 USD

  ( $ 1400 USD )

 5. https://www.youtube.com/watch?v=hEkZk8dagzQ

  100" Tree Spade(s) for Chase Farms

  DIG DEEPER 2
  BIG LARGE 2
  GET 2

  $ 350 USD HOLE 2M DEEP 2M LARGE WIDE

  $ 350 USD THUNG DAU TOM CANG XANH XAY NHUYEN VO TOM XAY NHUYEN PHA IT NUOC DAU CA LOC XAY NHUYEN VAI CA XAY NHUYEN XUONG CA XAY NHUYEN RUOT CA XAY NHUYEN PHA IT NUOC

  20 GALON THUNG 1 LO DAT XOI

  THUE DAT $ 350 USD

  1 CAY $ 350 USD

  ( $ 1400 USD )

 6. https://www.youtube.com/watch?v=hEkZk8dagzQ

  100" Tree Spade(s) for Chase Farms

  DIG DEEPER 2
  BIG LARGE 2
  GET 2

  $ 350 USD HOLE 2M DEEP 2M LARGE WIDE

  $ 350 USD THUNG DAU TOM CANG XANH XAY NHUYEN VO TOM XAY NHUYEN PHA IT NUOC DAU CA LOC XAY NHUYEN VAI CA XAY NHUYEN XUONG CA XAY NHUYEN RUOT CA XAY NHUYEN PHA IT NUOC

  20 GALON THUNG 1 LO DAT XOI

  THUE DAT $ 350 USD

  1 CAY $ 350 USD

  ( $ 1400 USD )

 7. https://www.youtube.com/watch?v=hEkZk8dagzQ

  100" Tree Spade(s) for Chase Farms

  DIG DEEPER 2
  BIG LARGE 2
  GET 2

  $ 350 USD HOLE 2M DEEP 2M LARGE WIDE

  $ 350 USD THUNG DAU TOM CANG XANH XAY NHUYEN VO TOM XAY NHUYEN PHA IT NUOC DAU CA LOC XAY NHUYEN VAI CA XAY NHUYEN XUONG CA XAY NHUYEN RUOT CA XAY NHUYEN PHA IT NUOC

  20 GALON THUNG 1 LO DAT XOI

  THUE DAT $ 350 USD

  1 CAY $ 350 USD

  ( $ 1400 USD )

 8. AIRPLANE
  PUT BUTON HARD
  1 PROGRAM TIME LONG 2
  1 ENGINE 30 MINUTE

  747 15020202 4123
  15 0 ( WHEEL TURN 1 – 2 – 3 )
  15 0 ( NO 45 DEGREE SQUARE ANGEL )
  45 ( LANDING AIRPORT ENGINE 4 – 5 )
  0

  1 HOUR NO TURN
  3 HOUR NO AIR CONDITION
  4 HOUR NO TELEVISION TELEPHONE

  _______________________________

  BILION CENTURY USED
  18 4 2019

  SONY
  SONY TRINITRON VAIO 19
  NO SOUND
  NO MUSIC
  NO INTERNET

  CABLE INTERNET NO HURT
  https://www.sony.net/SonyInfo/News/Press_Archive/199706/97CI-056/index.html

  ___________________________

  UNITED STATES OF AMERICA
  LOS ANGELES LAX AIRPORT
  BOEING
  AIRPLANE BOEING 747
  https://www.youtube.com/watch?v=DZ534RczT6w
  18 4 2019

  SEA TAC SEA AIRPORT
  VIET NAM
  5
  10 9 8 7 6 5

  _____________

  500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 1842019

  _______________________________

  CHINA
  中國
  上海机场(集团)有限公司
  www.shanghaiairport.com/
  https://www.bilibili.com/video/av21513331/
  ( A380
  AIRPLANE AIRBUS A380 )
  https://www.youtube.com/watch?v=5khWcO3i2ZI

  UNITED STATES OF AMERICA
  美國
  Sea-Tac Airport Home | Port of Seattle
  https://www.portseattle.org/sea-tac

  VIET NAM
  越南
  5
  10 9 8 7 6 5
  https://www.youtube.com/watch?v=MCYrf2qLMX0

 9. BILION CENTURY USED

  SONY
  SONY

  SONY TRINITRON VAIO 19
  NO SOUND
  NO MUSIC
  NO INTERNET

  CABLE INTERNET NO HURT

  https://gm1.ggpht.com/50ZT5_Y8OlPSToCR5V7u18SfgJ3piVOInFvFTd4FMS0KveJtX3ryURNYxNnraKu3X-ypmC-HhgBcvexv0rXxGe0Sc8U7prgf74nI_jyVV4v4QpqYkBxge_KhWzs5tKAuQoKT7DzdpnjYDxOSh0ZIikLEh41J4W4nBk-Vejp8IDqEoueAW_4wUoaLe0DfBrAiU6bgbNJ-oupb3L3GOIbhL7BliNkXiMhBMbLOnHraj2LNCmRb33E8Cx1NeuNfdO3ZRj8CTrnGnLYut94N0veC8QaW2QG4YiPb5AkeXoDxSHlsluoiQP8puUywj8QfMNiIThoY9n_0Ra7VF1SCKeH8t-OakCUl-CKwGokhMPJ6vCnUAQRFqM4nY267YZx__3HvdA2ykRttz27TKb0minl1Xm9edYZSpofrUTOeBy9Ef1LePb5ceC9Dw0rx3k4n3x-oYmUNOvu_AjweNU3yG4SrCR2FjiLRJ9TS36Tte1AhzULJmknQORE4wTpYBmAOytjLXPV4diGxkV5C2GBLp8rO4K3j3QPHP00NKRpImp3GnD4tWwbVl5qKYlkiZcE-mkETd1vbLxgsqNZFJr1JButK3uZrINdl5BO4IQ_kPqLYiNV6Zo7pG19ImeswrZl8n-JLgmjOJfzMduvj9g5lpo-FTOu7_kqtR14hDl_5LSB3OsUU_6Vl_P6MOZhd6dtl5KELq-cV7T3Jl4S0pbESF8cSI6_Gy5P84_KXywWf=s0-l75-ft-l75-ft

  UNITED STATES OF AMERICA
  SEA TAC ( SEA ) AIRPORT
  LOS ANGELES ( LAX ) AIRPORT
  BOEING
  AIRPLANE BOEING 747
  8 4 2019
  VIET NAM
  https://www.youtube.com/watch?v=hZ8YsKzmsfg
  https://www.youtube.com/watch?v=u15tqsjA0lA

  CHINA
  中国
  中國
  上海机场(集团)有限公司
  www.shanghaiairport.com/

  Shanghai Pudong Airport (PVG)
  https://www.shanghai-airport.com/

  UNITED STATES OF AMERICA
  SEA TAC ( SEA ) AIRPORT
  VIET NAM
  越南
  https://news.zing.vn/sau-rieng-mien-tay-rot-gia-do-thi-truong-trung-quoc-bien-dong-post897385.html
  http://doanhnhanvn.vn/tin-tuc/trai-cay-tang-gia-truoc-tet-post99146035.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *