7 thoughts on “Bịp chân xanh 4 tháng tuổi. Da đỏ thế này mới là giống gà chọi cổ xưa của người Việt .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *