25 thoughts on “Bầy gà chọi mái phát hiện rắn săn mồi và cái kết.

  1. Con rắn nước nó ăn con nhái.mất con gà với rắn độc cái lol.con ếch ở đâu ra con nhái

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *