1 thought on “Bão số 4 suy yếu, nhiều nơi mưa to

  1. Thái Bình mưa đã đời luôn… Từ đầu năm tới giờ mới mưa to vậy … 2 cơn bão trước chẳng đâu ra đâu gì ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *