25 thoughts on “Bãi máy cày máy xới càng lớn nhất bến tre .

  1. lúc đem về cũng không phải cũ lắm nhưng để mưa nắng lâu quá nên bị sét. Ông chủ phải làm nhà chứa thì mới ngon được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *