3 thoughts on “9|24|19’ “ Release of transcript of Ukraine call” Tổng thống cho phép

  1. Vũ luân nên hạ thấp cái micro xuống một chút để không che khuất khuôn mặt đẹp trai của vũ luân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *