5 thoughts on “🔴[LIVE] Lê Dũng vova:Doanh nghiệp kiện báo, chóp bu các tỉnh ra toà hàng loạt vì dính án !

  1. thôi ông dũng vova ơi kiện ra tòa chỉ ở các nc tư bản giẫy chết cơ?còn ở vn thì bọn cẩu quan tòa phán thắng kiện cho những ai chi cho nó nhiều tiền hơn thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *