6 thoughts on “🔴 TQ Cho Người A,.m Sa,.t Phó Tổng Thông Đài Loan William Lai

  1. Trung Quốc cứ ép buộc nước khác phải làm nô lệ cho nó nhưng chẳng có nước nào thích dùng đủ chiêu nhưng có lẽ con đường trung quốc lựa chọn không phù hợp với quy luật phát triển của loài người Đi với nó sẽ dẫn đến chỗ diệt vong nên chẳng ai thèm Đi với nó nhục lắm tập ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *