កាត់ៗ4របៀបសាច់ដុំស្មា/Sombo Suphorn🇰🇭/ Cambodia Men Physique🇰🇭អរគុណបងប្អូន ❤️ #កាយវប្បកម្មកម្ពុជា#MenPhysique#CambodiaBodybuilding #Instagram Phorn Kh #Fb Page Suphorn Sombo Page.

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://thefirstworldwar.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply